Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop door een natuurlijk persoon (hierna de "KLANT") op de website http://www.mangabrussels.be/ (hierna de "SITE") bij Manga Brussels, SPRL ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister onder nummer BE0674752388 , met hoofdzetel aan de Anspachlaan 94, 1000 Brussel, België Tel: +32 2 437 33 57, e-mail: info@mangabrussels.be (hierna de "VERKOPER").


BELANGRIJK

Elke bestelling op de Site impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de KLANTARTIKEL 1. DEFINITIES

De onderstaande termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:


  • "KLANT": duidt de AANNEMER van de VERKOPER aan, die de kwaliteit van de consument garandeert, zoals gedefinieerd door de Belgische wetgeving en jurisprudentie. Als zodanig is uitdrukkelijk bepaald dat de KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit handelt.
  • "LEVERING": betekent de eerste presentatie van de PRODUCTEN die door de KLANT zijn besteld op het afleveradres dat bij de bestelling is aangegeven.
  • " PRODUCTEN ": verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de SITE.
  • "GRONDGEBIED": duidt BELGIË aan.

ARTIKEL 2. DOEL

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop door de VERKOPER aan zijn KLANTEN VAN PRODUCTEN.

De KLANT is duidelijk geïnformeerd en erkent dat de SITE bedoeld is voor consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te profiteren van afzonderlijke contractvoorwaarden.

ARTIKEL 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De KLANT verbindt zich ertoe deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden, alvorens te betalen voor een bestelling van PRODUCTEN die op de SITE zijn geplaatst.

Deze algemene voorwaarden worden vermeld onderaan elke pagina van de SITE door middel van een link en moeten worden geraadpleegd voordat de bestelling wordt geplaatst. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden, af te drukken en een kopie te bewaren.

De VERKOPER adviseert de KLANT om de Algemene Voorwaarden voor elke nieuwe bestelling te lezen, waarbij de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing is op elke nieuwe bestelling voor PRODUCTEN.

Door op de eerste knop te klikken om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden zonder beperking of voorwaarde gelezen, begrepen en geaccepteerd te hebben.

ARTIKEL 4. AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE

Om een ​​PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud zijn en de handelingsbekwaamheid hebben of, als hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen rechtvaardigen.

De KLANT wordt uitgenodigd om informatie te verstrekken om hem te identificeren door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld om de bestelling van de KLANT door de VERKOPER te laten verwerken. De KLANT kan de status van zijn bestelling op de SITE controleren. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, worden gedaan met behulp van de online trackingtools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook op elk moment contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail op info@mangabrussels.be, om informatie te verkrijgen over de status van hun bestelling.

De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de KLANT te vragen om op een gepaste manier zijn identiteit, zijn geschiktheid en de meegedeelde informatie te bevestigen.

ARTIKEL 5. BESTELLINGEN

Artikel 5.1 Kenmerken van de producten


De VERKOPER stemt ermee in om de essentiële kenmerken van de PRODUCTEN te presenteren (op de informatiebladen die beschikbaar zijn op de SITE) en de verplichte informatie die de KLANT moet ontvangen onder de toepasselijke wetgeving.

De KLANT stemt ermee in om deze informatie zorgvuldig te lezen voordat hij een bestelling op de SITE plaatst.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de SITE, zijn alle PRODUCTEN die door de VERKOPER worden verkocht nieuw en voldoen ze aan de geldende Europese wetgeving en de normen die van toepassing zijn in Frankrijk.

Artikel 5.2. Bestelprocedure


PRODUCT bestellingen worden direct op de SITE geplaatst. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de KLANT de onderstaande stappen volgen (houd er echter rekening mee dat, afhankelijk van de KLANT-startpagina, de stappen enigszins kunnen verschillen).

                  5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopopties


De KLANT moet het PRODUCT (en) van zijn keuze selecteren door op de betreffende PRODUCT (en) te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het PRODUCT in de KLANTENmand geplaatst. Deze laatste kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn winkelmand toevoegen als hij wil.

                  5.2.2. Bestellingen


Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in hun winkelmandje zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelmandje klikken en controleren of de inhoud van hun bestelling correct is. Als de KLANT dit nog niet heeft gedaan, wordt hij uitgenodigd om zich te identificeren of zich te registreren.

Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en zich heeft geïdentificeerd / geregistreerd, wordt een online formulier onder zijn aandacht gebracht, dat automatisch wordt ingevuld en de prijs, toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de kosten van levering.

De KLANT wordt uitgenodigd om de inhoud van zijn bestelling te controleren (inclusief de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het factuuradres, het betaalmiddel en de prijs) alvorens de inhoud te bevestigen.

De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor de facturering en LEVERING van de PRODUCTEN. Betreffende de PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke referenties wanneer de juiste opties zijn geselecteerd. De geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is voor een goede verwerking van de bestelling.

De KLANT moet ook de gekozen bezorgmethode selecteren.

                  5.2.3. Ontvangstbevestiging


Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn voltooid, verschijnt er een pagina op de SITE om de ontvangst van de bestelling van de KLANT te bevestigen. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het e-mailadres dat is opgegeven via het registratieformulier correct is. .

De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.

                  5.2.4. Facturering


Tijdens het bestelproces moet de KLANT de informatie invoeren die nodig is voor facturering (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld om de bestelling van de KLANT door de VERKOPER te laten verwerken).

De KLANT moet in het bijzonder alle informatie met betrekking tot LEVERING duidelijk vermelden, in het bijzonder het exacte adres van LEVERING, evenals elke mogelijke toegangscode tot het adres van LEVERING.

De KLANT moet ook de gekozen betalingsmethode specificeren.

Noch het bestelformulier dat de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail naar de KLANT stuurt, vormt een factuur. Ongeacht de gebruikte bestelling of betalingsmethode, de KLANT ontvangt de originele factuur bij LEVERING van de PRODUCTEN, in de verpakking.

5.3. Datum van de bestelling


De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De termijnen aangegeven op de SITE beginnen niet te lopen tot deze datum.

5.4. Prijs


Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de SITE-prijzen weergegeven in euro's alle belastingen inbegrepen, evenals de toepasselijke verzendkosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de vervoerder of gekozen transportmiddel).

De prijzen omvatten met name de belasting over de toegevoegde waarde (btw) tegen het tarief dat van kracht is op de datum van bestelling. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan de prijs van de PRODUCTEN beïnvloeden vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief.

Het toepasselijke btw-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.

De prijzen van de leveranciers van de VERKOPER zijn onderhevig aan verandering. Bijgevolg kunnen de prijzen die op de SITE worden vermeld veranderen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in het geval van speciale aanbiedingen of verkopen.

De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve grove fouten. De toepasselijke prijs is die aangegeven op de SITE op de datum waarop de bestelling is geplaatst door de KLANT.

5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN


De professional verbindt zich ertoe het PRODUCT te leveren op de datum of binnen de aangegeven periode aan de KLANT, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Het niet beschikbaar zijn van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. KLANTEN kunnen ook worden geïnformeerd over de uitverkoop van een PRODUCT door de VERKOPER.

In ieder geval, als de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het moment van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onverwijld te informeren als het PRODUCT niet beschikbaar is.

In het geval dat een PRODUCT niet beschikbaar is, kan de VERKOPER, en als de partijen daarmee instemmen, een alternatief PRODUCT aanbieden van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, geaccepteerd door de KLANT.

Als de KLANT besluit om zijn bestelling van niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij uiterlijk dertig (30) dagen na betaling een terugbetaling van alle betaalde bedragen voor niet-beschikbare PRODUCTEN ontvangen.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

De voorwaarden van het herroepingsrecht zijn vastgelegd in het "herroepingsbeleid", het beleid dat beschikbaar is inbijlage 1hiervan en toegankelijk onderaan elke pagina van de SITE via een hypertekstlink.

ARTIKEL 7. BETALING

7.1. Betaalmiddelen


De KLANT kan zijn PRODUCTEN online op de SITE betalen met behulp van de door de VERKOPER aangeboden middelen.

De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle autorisaties beschikt die vereist zijn om het gekozen betaalmiddel te gebruiken.

De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de online verzonden gegevens te garanderen in het kader van online betaling op de SITE.

Om deze reden is gespecificeerd dat alle informatie met betrekking tot de betaling die op de SITE wordt aangeboden, wordt verzonden naar de bank van de SITE en niet op de SITE wordt verwerkt.

7.2. Betaaldatum


In het geval van een enkele betaling met een creditcard, wordt de rekening van de KLANT gedebiteerd op volgorde van PRODUCTEN die op de SITE zijn geplaatst.

In geval van gedeeltelijke LEVERING, zal het totale bedrag ten vroegste bij de verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT besluit om zijn bestelling voor niet beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal terugbetaling plaatsvinden in overeenstemming met de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3. Te late of geweigerde betaling


Als de bank weigert een kaart of ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de klantenservice van de VERKOPER om de bestelling te betalen met een ander geldig betaalmiddel.

In het geval dat om welke reden dan ook verzet, weigering of anderszins, de overdracht van de door de KLANT verschuldigde geldstroom onmogelijk blijkt te zijn, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de verkoop automatisch beëindigd.

ARTIKEL 8. BEWIJS EN ARCHIVERING

Elke overeenkomst die met de KLANT wordt gesloten die overeenkomt met een bestelling van een bedrag van meer dan 120 euro inclusief belasting, wordt door de VERKOPER voor een periode van tien (10) jaar gearchiveerd in overeenstemming met artikel L. 213-1 van de Consumentenwet.

De VERKOPER stemt ermee in om deze informatie te archiveren om transacties te volgen en op verzoek van de KLANT een kopie van het contract te produceren.

In geval van een geschil krijgt de VERKOPER de gelegenheid om te bewijzen dat zijn elektronische volgsysteem betrouwbaar is en dat hij de integriteit van de transactie garandeert.

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

De VERKOPER blijft de eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot volledige betaling door de KLANT.

De bovenstaande bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht aan de KLANT, op het moment van ontvangst door hem of door een door hem aangewezen derde anders dan de vervoerder, van het risico van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN onder voorbehoud eigendommen, evenals de risico's van schade die ze kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 10. LEVERING

De wijze van LEVERING VAN PRODUCTEN is voorzien in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen inBijlage 2van deze en toegankelijk onderaan elke pagina van de SITE via een hypertekstlink.

ARTIKEL 11. VERPAKKING

De PRODUCTEN worden verpakt in overeenstemming met de huidige transportnormen om een ​​maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens LEVERING te garanderen. KLANTEN komen overeen om aan dezelfde normen te voldoen wanneer zij PRODUCTEN retourneren onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in Bijlage 1 - Annuleringsbeleid.ARTIKEL 12. GARANTIES


Afgezien van de commerciële garanties die de VERKOPER voor bepaalde PRODUCTEN zou kunnen bieden, profiteren alle Klanten van "wettelijke" garanties voor alle PRODUCTEN, die hieronder worden beschreven, in overeenstemming met artikel L.111-1 van de Code van de consumptie

Artikel 12.1. Garantie van overeenstemming

 

Artikel L. 217-4 van de consumentenwet: “De verkoper levert een product dat overeenstemt met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bij levering bestaat. Hij is ook verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming als gevolg van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze hem in het contract is aangerekend of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd ”.

Artikel L.217-5 van de consumentencode: "Het goed voldoet aan de overeenkomst: 1 ° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van een soortgelijk goed en, indien van toepassing: - als het overeenkomt met de beschrijving gegeven door de verkoper en de eigenschappen heeft die laatstgenoemde wordt aan de koper aangeboden in de vorm van een monster of model; - indien het de kwaliteiten heeft die een koper met recht mag verwachten in het licht van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 2 ° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor enig speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en door deze wordt aanvaard ”.

De VERKOPER kan aansprakelijk worden gesteld voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering en voor non-conformiteit als gevolg van de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit aan hem in rekening is gebracht of is uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.

De actie als gevolg van het gebrek aan conformiteit wordt voorgeschreven binnen twee (2) jaar vanaf de levering van het PRODUCT(Artikel L.217-12 van de consumentenwet)

In het geval van een gebrek aan overeenstemming, kan de KLANT naar eigen keuze om vervanging of reparatie van het PRODUCT verzoeken. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk onevenredig zijn in vergelijking met de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het defect, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling, zonder de gekozen optie te volgen door de klant.

In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk zou zijn, stemt de VERKOPER ermee in de prijs van het PRODUCT binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te sturen en in ruil voor het retourneren van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres 5 IMPASSE DE LA MOTTE PICQUET - 95190 Goussainville - Frankrijk.

Ten slotte is de KLANT vrijgesteld van het rapporteren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het PRODUCT gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van het PRODUCT, behalve voor tweedehands goederen waarvoor deze periode is vastgesteld op zes ( 6 maanden.(Artikel L. 217-7 van de consumentenwet).

Er wordt gespecificeerd dat deze wettelijke garantie van overeenstemming onafhankelijk van toepassing is, ongeacht de commerciële garantie die wordt verleend op de PRODUCTEN.

Artikel 12.2. Garantie voor verborgen gebreken


De VERKOPER is gehouden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de KLANT het niet heeft verworven of heeft gegeven dan een lagere prijs, als hij ze had gekend.(Artikel 1641 van het burgerlijk wetboek)

Deze garantie biedt de KLANT, die het bestaan ​​van een verborgen gebrek kan bewijzen, de keuze tussen terugbetaling van de prijs van het PRODUCT als het wordt geretourneerd en terugbetaling van een deel van de prijs als het PRODUCT niet wordt geretourneerd.

In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk zou zijn, stemt de VERKOPER ermee in de prijs van het PRODUCT terug te sturen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT en in ruil voor het retourneren van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres Anspachlaan 94, 1000 Brussel. De actie als gevolg van verborgen gebreken moet door de KLANT worden ingediend binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het defect.(Paragraaf 1 van artikel 1648 van het burgerlijk wetboek)

ARTIKEL 13. VERANTWOORDELIJKHEID

De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegeschreven, met name bij het invoeren van zijn bestelling.

De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gehouden, of geacht worden te hebben gefaald in het heden, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie Belgische rechtbanken en tribunalen.

Er wordt ook gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect zijn gelinkt aan de SITE. Bijgevolg sluit het alle verantwoordelijkheid voor de daar gepubliceerde informatie uit. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie aangeboden en er worden geen garanties gegeven over de inhoud ervan.

ARTIKEL 14. OVERMACHT


De verantwoordelijkheid van de VERKOPER mag niet worden geïmplementeerd als de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden het gevolg is van een geval van overmacht.

Er is sprake van overmacht in contractuele zaken wanneer een gebeurtenis buiten de wil van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij het sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen niet kunnen worden voorkomen door passende maatregelen, de nakoming van haar verplichting verhindert. door de schuldenaar.

Als de belemmering tijdelijk is, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort, tenzij de resulterende vertraging de beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt. Indien de belemmering definitief is, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd en worden de partijen ontslagen van hun verplichtingen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1351 en 1351-1 van het Burgerlijk Wetboek.

Als zodanig kan de VERKOPER niet aansprakelijk worden gesteld, met name in het geval van een aanval door hackers, onbeschikbaarheid van materialen, benodigdheden, reserveonderdelen, persoonlijke of andere apparatuur, onderbreking van elektronische communicatienetwerken, evenals '' in het geval van een omstandigheid of gebeurtenis buiten de wil van de VERKOPER die tussenbeide komt na het sluiten van de AV en het voorkomen van prestaties onder normale omstandigheden.

Er wordt gespecificeerd dat de KLANT in een dergelijke situatie geen aanspraak kan maken op de betaling van enige compensatie en geen verhaal kan halen op de VERKOPER.

In het geval van een van de bovenstaande evenementen, zal de VERKOPER trachten de KLANT zo snel mogelijk te informeren.

ARTIKEL 15. PERSOONSGEGEVENS

De VERKOPER verzamelt persoonlijke gegevens over zijn KLANTEN op de SITE, ook via cookies. KLANTEN kunnen cookies deactiveren door de instructies van hun browser te volgen.

De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om bestellingen die op de SITE zijn geplaatst te verwerken, het account van de KLANT te beheren, bestellingen te analyseren en, indien de KLANT uitdrukkelijk voor deze optie heeft gekozen, hem commerciële prospectiebrieven, nieuwsbrieven te sturen, promotionele aanbiedingen en / of informatie over speciale verkopen, tenzij de KLANT dergelijke berichten van de VERKOPER niet langer wenst te ontvangen.

De gegevens van de KLANT worden door de VERKOPER vertrouwelijk bewaard voor de doeleinden van het contract, de uitvoering en in overeenstemming met de wet.

KLANTEN kunnen zich op elk moment uitschrijven door naar hun account te gaan of door op de daarvoor bestemde hyperlink te klikken onderaan elke aanbieding die per e-mail wordt ontvangen.

De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk aan de bij het bestelproces betrokken dienstverleners van de VERKOPER worden meegedeeld. Voor commerciële doeleinden mag de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN overdragen aan zijn commerciële partners, op voorwaarde dat ze uitdrukkelijk hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij het registreren op de SITE.

De VERKOPER zal KLANTEN specifiek vragen of zij willen dat hun persoonsgegevens worden bekendgemaakt. KLANTEN kunnen op elk moment van gedachten veranderen door contact op te nemen met de VERKOPER. De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of ze commerciële verzoeken van zijn partners willen ontvangen.

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking en vrijheden en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene verordening gegevensbescherming bekend als GDPR), verzekert de VERKOPER de implementatie van de rechten van betrokken personen.

Er zij aan herinnerd dat de KLANT wiens persoonsgegevens worden verwerkt, het recht heeft op toegang, rectificatie, update, overdraagbaarheid en verwijdering van de informatie die hem betreft, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 39 en 40 van de gewijzigde wet op de gegevensbescherming en de bepalingen van de artikelen 15, 16 en 17 van de Europese algemene verordening inzake de bescherming van personen (RGPD).

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 van de Computer law & Vrijheid vervangen en aan de bepalingen van artikel 21 van de RGPD, de klant kan ook voor legitieme motieven kan verzetten tegen de verwerking van gegevens die het aanbelangt, zonder motief en zonder kosten.

De klant kan uitoefening van deze rechten door de nadruk te leggen op een e-mail adres: info@mangabrussels.be of door het sturen van een mail naar Boulevard Anspach een team vormt, 94, 1000 Brussel.

Hij wordt toegevoegd dat de cliënt in staat moeten zijn om bewijs te leveren van zijn identiteit, hetzij door het scannen van een identificatiedocument of door in te gaan op aan de verkoper een fotokopie van zijn identificatiedocument.Artikel 16. VORDERINGEN

De verkoper brengt bij de beschikbaarheid van de klant een "klantendienst bellen" in het volgende nummer: 2 33 32 57 437 (niet nummer surcharged). Een schriftelijk verzoek van de klant zal moeten worden uitgezonden op volgende adres: 94 Boulevard Anspach een team vormt, 1000 Brussel.

:.Artikel 17. Intellectuele eigendom

Al het geluid en visuele elementen van de SITE, met inbegrip van gebruikte technologie, subjacent worden beschermd door het auteursrecht, het recht van merken en / of van octrooien.

Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de verkoper. Iedereen die site geeft een web en wil toe naar een directe link naar de SITE hypertext moet vragen om de toestemming van de verkoper in schrijven.

Deze toelating van de verkoper krijgt in geen geval op een andere manier. Die band zal moeten worden afgeschaft, op verzoek van de verkoper. Links naar de SITE hypertext die technieken gebruiken zoals framing (vorming) of het aanbrengen door hypertext banden (tussen in-line) is ten strengste verboden.

Elke afbeelding of weergave van volledige of gedeeltelijke van de SITE en de inhoud, volgens welke de weg over dingen die het is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper, verboden is en vormt een namaak gestraft door de artikelen L. en 335 2 volgende L.713-1 en artikelen en volgende van het Wetboek van intellectueel eigendom.

De aanvaarding van de huidige erkenning CGV waard is door de afnemer van de intellectuele rechten van het bezit van de verkoper en geëngageerd om deze te respecteren.

Artikel 18. Geldigheid van het algemeen

Elke wijziging van wetgeving of van geldende regelgeving of een beslissing het uitschakelen van een bevoegde rechtbank voor één of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden, niet van invloed is op de geldigheid van de huidige algemene bewoordingen. De wijziging of besluit machtigt in geen geval de klanten naar me vergist in de huidige algemene bewoordingen.

Een van de voorwaarden niet expliciet behandeld in presenteert bestuurd zal worden op basis van de mate waarin de sector van de handel voor de burgers, voor de betrokken met hoofdkantoor in Frankrijk.Artikel 19. Wijziging van het algemeen

De huidige algemeen van toepassing op alle aankopen online uitgevoerd op de SITE, zolang de SITE is online beschikbaar.

Algemeen worden nauwkeurig gedateerd en zal kunnen worden herzien door de verkoper op elk moment. De algemene voorwaarden van toepassing zijn die van kracht zijn op het tijdstip van orde.

Wijzigingen in het algemeen is niet van toepassing op de producten al gekocht.Artikel 20. Bekwaamheid en toepasbaar recht

De huidige algemene termen als betrekkingen tussen de cliënt en de verkoper zijn geregeerd door rechts Belgische

IN geval van een geschil, alleen de Belgische rechter een en ander valt.

In de tijd voor enig beroep op het rechter arbitrage of staat, is de klant dienst wenden tot vordering van de verkoper.

Als er geen overeenkomst wordt gevonden of als de KLANT rechtvaardigt dat hij vooraf geprobeerd heeft zijn geschil rechtstreeks met de VERKOPER op te lossen door middel van een schriftelijke klacht, wordt een optionele bemiddelingsprocedure aangeboden, uitgevoerd in een geest van loyaliteit en goedheid geloof om een ​​minnelijke schikking te bereiken bij het optreden van een conflict in verband met dit contract, inclusief met betrekking tot de geldigheid ervan.

Om deze bemiddeling te initiëren, kan de KLANT contact opnemen met de VERKOPER-bemiddelaar die kan worden bereikt via deze link: https://mangabrussels.be

De partij die het bemiddelingsproces wil uitvoeren, moet de andere partij eerst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging informeren, met vermelding van de elementen van het conflict.

Aangezien bemiddeling niet verplicht is, kan de KLANT of de VERKOPER zich op elk moment terugtrekken uit het proces

IN DE HYPOTHEES WAAR BEMIDDELING IN ONTBREEKT IS OF NIET WORDT BESCHOUWD, ZAL DE GESCHILLEN DIE TOT BEMIDDING HEBBEN GEBRACHT, VERTROUWELIJK ZIJN VOOR DE BOVENSTAANDE RECHTSGEBIED.

 

BIJLAGE 1

INTREKKING BELEID

Principe van intrekking

De KLANT heeft in principe het recht om in te trekken door het PRODUCT terug te sturen of terug te sturen naar de VERKOPER.

Hiervoor moet het PRODUCT worden geretourneerd of geretourneerd zonder onnodige vertraging, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn besluit tot intrekking, tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf op te halen.

Wachttijd

Overeenkomstig artikel L.221-18 van de consumentencode, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT, of een andere derde dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, fysiek in bezit neemt van de PRODUCT.

In het geval dat de KLANT meerdere PRODUCTEN heeft besteld via een enkele bestelling die aanleiding geeft tot meerdere LEVERINGEN (of in het geval van een bestelling van een enkel PRODUCT geleverd in meerdere batches), verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag dat de KLANT, of een andere derde dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, fysiek het laatste geleverde PRODUCT in bezit neemt.

Als de bestelling van de KLANT betrekking heeft op meerdere PRODUCTEN en als deze PRODUCTEN afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT, of een andere derde dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, fysiek bezit neemt van het laatste PRODUCT.

Kennisgeving van het herroepingsrecht

Om hun herroepingsrecht uit te oefenen en in overeenstemming met artikel L.221-21 van de consumentencode, moet de KLANT zijn beslissing om te herroepen kenbaar maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden door de post, fax of e-mail) naar: Anspachlaan 94, 1000 Brussel of info@mangabrussels.be
Hij kan ook onderstaand formulier gebruiken:

INTREKKINGSFORMULIER

Let op: Manga Brussel

Telefoonnummer VERKOPER: +32 2437 33 57
VERKOPER faxnummer:
E-mailadres VERKOPER *: info@mangabrussels.be

Ik stel u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het PRODUCT hieronder:

PRODUCT referentie
Factuurnummer:
Aankoop order nummer:
- Besteld op [________________] / ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, indien van toepassing, de begunstigde van de bestelling:
- Klant adres:
- Bezorgadres :

- KLANT handtekening (behalve in het geval van verzending per e-mail)

- DatumOm de herroepingstermijn te respecteren, moet de KLANT zijn mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van terugtrekking

In geval van herroeping door de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe om het totaal van de betaalde bedragen, inclusief de verzendkosten, terug te betalen (met uitzondering van extra kosten die, indien van toepassing, voortvloeien uit de keuze door de KLANT van een bezorgmethode anders dan de standaard bezorgmethode aangeboden door de VERKOPER) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag dat de VERKOPER het geretourneerde PRODUCT ontvangt.(Artikel L.221-24 van de consumentenwet).

De VERKOPER vergoedt met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de initiële transactie, behalve als de KLANT uitdrukkelijk instemt met een ander middel, in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten met zich meebrengen. aan de klant.

VERKOPER is niet gehouden tot vergoeding van de meerkosten indien KLANT uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de door de VERKOPER aangeboden standaard leveringswijze.

De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of totdat de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, met als gekozen datum de eerste van deze feiten.

Retourvoorwaarden 

De KLANT moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om deze overeenkomst te herroepen, terugsturen naar: Anspachlaan 94, 1000 Brussel.
Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als de KLANT de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de periode van veertien (14) dagen.

Retourkosten 

De KLANT draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

In het geval dat het gewicht van het PRODUCT de KLANT verhindert om dit PRODUCT per post terug te sturen, moet de KLANT de directe kosten dragen voor het terugzenden van de goederen.

Staat van het geretourneerde artikel

Het PRODUCT moet worden geretourneerd volgens de instructies van de VERKOPER en moet in het bijzonder alle geleverde accessoires bevatten.

De KLANT is alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van dit PRODUCT vast te stellen. Met andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar zijn verantwoordelijkheid kan worden genomen als het doorgaat met andere manipulaties dan nodig zijn.

Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen:

- Levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt
- Levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de KLANT of duidelijk gepersonaliseerd
- Levering van goederen die kunnen bederven of snel kunnen vervallen
- Levering van audio- of video-opnamen of verzegelde software die na levering is verzegeld
- krant, tijdschrift, tijdschrift (behalve abonnementsovereenkomst)
- Verlenen van accommodatiediensten anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering of diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten indien het aanbod een specifieke datum of periode van uitvoering vermeldt
- Levering van goederen die naar hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd
- Levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en die na levering door de KLANT zijn verzegeld
- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs was overeengekomen op het moment van het sluiten van het verkoopcontract, waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt buiten de controle van de VERKOPER
- Levering van numerieke niet zonder carrosserie inhoud gegeven indien uitvoering begon met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die zelf toegaf dat hij verliest zijn recht dus rectificatie
- opdrachten gemaakt tijdens een openbare aanbestedingsprocedureNog eens 2

Levering politiek

Bij de bevalling zone

De aangeboden producten kan worden, maar over het Europese grondgebied (met uitzondering van Zwitserland).

Het is onmogelijk een order te plaatsen voor een leveringsadres buiten dit gebied.

Producten worden ingestuurd (in) het bezorgadres (n) die de klant zal hebben opgemerkt (s) in de loop van de procedure.

Vertraging van expeditie

Vertragingen bij de voorbereidingen van een om vervolgens vast te stellen, de rekening voor expeditie in het aanbod van producten, worden vermeld op de SITE. Behalve deze vertragingen ook weekends en feestdagen.

Een elektronisch bericht zal automatisch worden gestuurd aan de cliënt op het moment van de expeditie van produkten, met dien verstande dat het elektronische adres dat is opgenomen in het aanmeldingsformulier correct is.

Vertragingen & kosten van levering

In de loop van het proces om de verkoper sprake zou zijn van de cliënt mogelijk vertragingen en uitingen van expeditie voor de producten gekocht.

De kosten van de expeditie worden berekend op basis van de modus van de levering.
De som van deze kosten wordt door de cliënt schuldig was om boven op de prijs van de producten gekocht.

De details van de vertraging en kosten van ontvangst is gespecificeerd op de SITE.

Geen aanduiding of voor overeenstemming is bereikt over het feit dat de datum van de uitspraak, de verkoper het PRODUCT levert zonder ongerechtvaardigde vertraging en uiterlijk dertig (30) dagen na de sluiting van de overeenkomst.(L. 216 1 artikel van het Wetboek van het verbruik).

Procedures

Het pakket zal worden uitgesteld tot de klant tegen handtekening en op vertoon van een identificatiedocument.

In geval van afwezigheid, een visitekaartje is, laten we over aan de cliënt, om hem te halen haar pakket in het postkantoor.

Leveringsproblemen

De cliënt wordt ingelicht over de levering van datum vastgesteld op het tijdstip waarop hij kiest de band aan het eind van de procedure van online bestelling in rekening te brengen, voordat er orde.

Hij wordt toegevoegd dat de leveringen zal worden uitgevoerd onder dertig (30) dagen maximaal. In extremis, de cliënt moet de verkoper ertoe verplichten om resultaten te boeken voor de redelijke termijnen, en in het geval van levering niet voor deze vertraging, zal hij in staat zijn het contract op te zeggen.

De verkoper zal terugbetalen, zonder bovenmatige vertraging vanaf de ontvangst van de ontslagbrief aan de cliënt, de som betaald voor producten, belastingen en uitgaven met inbegrip van levering door middel van dezelfde wijze van betaling als die waarmee de cliënt om producten te kopen.

De verkoper is verantwoordelijk tot de uitspraak van het PRODUCT aan de klant. Een herinnering aan hem dat de klant heeft een vertraging van drie (3) dagen op de hoogte te brengen van de transportband of gedeeltelijke schade bepaald verliezen tijdens de bevalling.